Oferta Ośrodka

PUNKT KONSULTACYJNO-PORADNIANY

W placówce działa punkt konsultacyjno-poradniany dla rodzin dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami.

W punkcie diagnozowane są dzieci ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Specjaliści zajmują się również poradnictwem w zakresie terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Na konsultacje można umawiać się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00 pod numerem tel. 091 461 32 05.

Oferta naszych usług obejmuje:

Diagnozę dzieci i młodzieży pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu

Na podstawie wnikliwej obserwacji dziecka w różnych sytuacjach (w trakcie aktywności własnej, z rodzicami, z terapeutami, we współpracy oraz podczas zabawy), w oparciu o wywiad z rodzicami oraz wyniki testów diagnostycznych przeprowadzamy diagnozę dziecka w kierunku autyzmu. Czas trwania procesu diagnostycznego jest różny, zindywidualizowany i może obejmować kilka wizyt.

Diagnozę logopedyczną

Na podstawie wywiadu z rodzicami oraz badania logopedycznego terapeuta ocenia poziom występujących u dziecka zaburzeń mowy, na tej podstawie opracowuje plan terapii logopedycznej.

Poradnictwo (porady terapeutyczne)

Oferujemy kompleksową informację dla rodziców o istniejących formach terapii dla osób z autyzmem, udzielamy wskazówek dotyczących terapii w środowisku domowym dziecka, układamy indywidualne programy terapeutyczne. Rodzice mogą również otrzymać praktyczne wytyczne o tym jak radzić sobie w przypadku występowania u dziecka zachowań trudnych.

Indywidualną terapię pedagogiczną - zajęcia terapeutyczno-edukacyjne

Są to zajęcia o charakterze edukacyjno-terapeutycznym, prowadzone w systemie jeden na jeden (terapeuta-dziecko). Adresowane są do dzieci i młodzieży z autyzmem nie objętych jeszcze terapią (dzieci po diagnozie), bądź uczęszczających do innych placówek oświatowych. Zajęcia te odbywają się w godzinach popołudniowych.

Indywidualną terapię logopedyczną

Indywidualne zajęcia logopedyczne z dzieckiem, które odbywają się wg ustalonego programu terapeutycznego. Mogą w nich uczestniczyć dzieci po diagnozie, które nie zostały jeszcze objęte terapią oraz dzieci i młodzież z autyzmem z zaburzeniami bądź opóźnionym rozwojem mowy. W zależności od potrzeb i możliwości dziecka terapeuta wykorzystuje różne formy komunikacji alternatywnej i wspomagającej, zarówno znaki manualne (gest Makaton) jak i obrazki, pismo czy różnorodne systemy graficzne (piktogramy, PCS).

Indywidualne zajęcia korekcyjne

Są to zajęcia prowadzone przez fizjoterapeutę, który opracowuje dla dziecka indywidualny zestaw ćwiczeń korekcyjnych oraz masaży. Ich celem jest: zaspokojenie potrzeby stymulacji sensorycznej w zakresie dotyku, korekta wad postawy oraz poprawa motoryki małej i dużej dziecka.
Spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych

Spotkania grupy wsparcia odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15-17tej. Spotkania te prowadzi pani psycholog, specjalista i doświadczony praktyk - mgr Kamelia Skubisz. Spotkania są nieodpłatne, prowadzone w atmosferze zaufania i dyskrecji, adresowane są do rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

Celem treningu jest wdrażanie osób z zaburzeniami z autystycznego spektrum  do prawidłowego sposobu funkcjonowania społecznego, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz nabycie umiejętności wyrażania własnych emocji i uczuć.
Zajęcia prowadzone są w grupach do 6 osób przez dwóch terapeutów. Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 1,5 godz.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin