Terapia

PORADNICTWO TERAPEUTYCZNE

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom oferuje kompleksową informację dla rodziców o istniejących formach terapii dla osób z autyzmem. Udzielamy wskazówek dotyczących prowadzenia terapii w środowisku domowym dziecka, układamy indywidualne programy terapeutyczne. Rodzice mogą również otrzymać praktyczne wytyczne o tym jak radzić sobie w przypadku występowania u dziecka zachowań trudnych. Udzielamy wskazówek terapeutycznych i praktycznych odnośnie metod, którymi pracujemy.

Prowadzimy również współpracę z innymi placówkami edukacyjnymi, terapeutycznymi, integracyjnymi, kulturalnymi i społecznymi, gdzie propagujemy wiedzę na temat autyzmu organizując szkolenia i warsztaty dla nauczycieli pracujących z osobami ze spectrum autyzmu lub Zespołem Aspergera w szkole masowej lub integracyjnej.

INDYWIDUALNA TERAPIA PEDAGOGICZNA

Są to zajęcia o charakterze edukacyjno-terapeutycznym, prowadzone w systemie jeden na jeden (terapeuta-dziecko). Adresowane są do dzieci i młodzieży z autyzmem lub Zespołem Aspergera, którzy potrzebują specjalistycznego wsparcia w zindywidualizowanej terapii. Zajęcia odbywają się po wcześniejszym dokonaniu diagnozy funkcjonalnej PEP-R , która pozwala określić poziom funkcjonowania dziecka i wskazać deficyty w obszarach wymagających wsparcia i terapii.

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Indywidualne zajęcia logopedyczne z dzieckiem, które odbywają się wg ustalonego programu terapeutycznego. Mogą w nich uczestniczyć dzieci po diagnozie, które nie zostały jeszcze objęte terapią oraz dzieci i młodzież z autyzmem z zaburzeniami bądź opóźnionym rozwojem mowy. W zależności od potrzeb i możliwości dziecka terapeuta wykorzystuje różne formy komunikacji alternatywnej i wspomagającej, zarówno znaki manualne (gest Makaton) jak i obrazki, pismo czy różnorodne systemy graficzne (piktogramy, PECS).

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Prowadzimy zajęcia indywidualne dla dzieci ze spectrum autyzmu. Zajęcia prowadzi certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, który po dokonaniu diagnozy dziecka ustala z rodzicem zindywidualizowany plan sesji . Terapia ta polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz odczucia płynące z własnego ciała (równowagi i czucia głębokiego). Forma zajęć jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z diagnozy). Terapia ta zwana „naukową zabawą” odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. To zaś motywuje dziecko do dalszego wysiłku.

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA KOREKCYJNE

Są to zajęcia prowadzone przez fizjoterapeutę, który opracowuje dla dziecka indywidualny zestaw ćwiczeń korekcyjnych oraz masaży. Ich celem jest: zaspokojenie potrzeby stymulacji sensorycznej w zakresie dotyku, korekta wad postawy oraz poprawa motoryki małej i dużej dziecka.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Celem treningu jest wdrażanie osób z zaburzeniami z autystycznego spektrum do prawidłowego sposobu funkcjonowania społecznego, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz nabycie umiejętności wyrażania własnych emocji i uczuć oraz kompetencji komunikacyjnych. Prowadzone zajęcia mają charakter grupowy.

TERAPIA SŁUCHOWA – JOHANSEN

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków,lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

TERAPIA BIOFEEDBACK

Biofeedback jest metodą terapii, która za pomocą techniki sprzężenia zwrotnego, umożliwia obserwowanie aktualnych procesów fizjologicznych organizmu.

EEG Biofeedback (neurofeedback, neuroterapia) koncentruje się na czynności bioelektrycznej mózgu. Elektrody, podłączone do aparatury oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwalają na rejestrację bodźców w czasie rzeczywistym, co umożliwia obserwację aktywności mózgu bezpośrednio podczas treningu. Informacje na temat pracy mózgu można otrzymywać, zależnie od dobranego specjalnie skryptu, w formie wizualnej prezentacji (animacji) i/lub bodźców słuchowych.

Istnieją określone normy dotyczące nasilenia fal mózgowych (Montgomery i in.). Istotny jest fakt, że nie zawsze zarejestrowana czynność, ma obraz odpowiadający prawidłowemu schematowi. Poszczególne schematy współwystępowania ze sobą fal mogą wskazywać na różne dysfunkcje.

Trening metodą EEG Biofeedback ma za zadanie pobudzenie przewodnictwa bioelektrycznego mózgu, wytwarzanie nowych i zmianę istniejących połączeń neuronalnych. Oznacza to, że w toku terapii EEG Biofeedback możemy nie tylko zoptymalizować funkcjonowanie procesów poznawczych, ale także zminimalizować dysfunkcje funkcjonowania mózgu, w których występuje nieprawidłowy rytm fal.

Celem terapii jest wytrenowanie oraz utrwalenie prawidłowej amplitudy fal mózgowych. Wykorzystując plastyczność mózgu trenowane „umiejętności” zaczynają zachodzić automatycznie, co przekłada się na ogólne funkcjonowanie w życiu codziennym.