Informacje

Deklaracja dostępności

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Szczecińskiego Stowarzyszenia Pomocy
Autystom

Deklaracja dotyczy również prowadzonych placówek przez Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom czyli Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” oraz Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM”.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

– niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

– dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

– część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29 na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wanda Piotrowska sspa@op.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502-337-808 . Drogą mailową oraz osobiście można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Żądanie zrealizowania nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-29

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Ul.Tkacka 55

70-556 Szczecin

Tel.: 502 337 808

Tel.: 91 434 05 53

Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina”

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin

tel./fax 91 813 72 52

tel. kom: 663 970 612

Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM”

ul. Tkacka 55
70-556 Szczecin

tel./fax 91 46 13 205

E- mail: osrodek@autyzmrazem.pl
E-mail:
sspa@op.pl
Strona internetowa:
www.autyzmrazem.pl

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Dostępność architektoniczna

Wejście głównie do Dziennego Ośrodka oraz Stowarzyszenia nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Placówka znajduje się na pierwszym piętrze. Budynek wyposażony jest w windę. Schody są szerokie bez dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do Punktu Przedszkolnego nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Przedszkole znajduje się w części parterowej budynku.

Osoby zatrudnione w placówkach służą pomocą w przypadku potrzeby załatwienia spraw przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Sale terapeutyczne, korytarze oraz sanitariaty w placówkach dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Placówki nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

 

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce takie znajdują się na parkingu bezpośrednio przed wejściem do Ośrodka oraz Przedszkola.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku Ośrodka oraz Przedszkola ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszych placówkach z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.