Diagnoza Pod Kątem Autyzmu/Zespołu Aspergera

Wcześnie postawiona diagnoza jest bardzo ważna – bez niej dziecko nie może rozpocząć terapii. Diagnoza, którą oferujemy ma charakter zespołowy i wielospecjalistyczny. Czas jej trwania jest  różny, zindywidualizowany i może obejmować kilka wizyt.

Na proces diagnozy autyzmu i zespołu Aspergera składa się:

  • wywiad z rodzicami –pierwsze spotkanie rodziców z diagnostą, mające pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka . Pytania zadawane podczas wywiadu odnoszą się zarówno do rozwoju fizycznego, komunikacji i zabawy, jak również relacji społecznych. Wywiad kliniczny ma charakter ustrukturalizowanej rozmowy i powinien być przeprowadzany pod nieobecność dziecka.
  • analiza dokumentacji medycznej i psychologicznej dziecka– bardzo ważne jest by rodzice dostarczyli możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną oraz  materiały video zawierające nagrania niepokojących zachowań dziecka ( jeśli takową posiadają ).  W oparciu o nie, zespół diagnostyczny,  dokonuje analizy niezbędnej na dalszym etapie badania dziecka.
  • obserwacja kierowana dziecka – jest to obserwacja pod kątem kryteriów diagnostycznych prowadzona przez pedagoga  i specjalistę do spraw diagnozy autyzmu. Podczas obserwacji przeprowadza się próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy. W miarę możliwości obserwacja powinna zostać przeprowadzona w ciągu jednej wizyty, ewentualnie może zostać podzielona na dwa krótsze spotkania.
  • uzupełnienie niezbędnych arkuszy, omówienie wniosków – na tym etapie zespół diagnostyczny opracowuje pisemną opinię, uzupełnia diagnozę o opis poszczególnych objawów kryterialnych występujących lub niewystępujących u dziecka.
  • przekazanie rozpoznania ostatni proces diagnostyczny. Podczas tego spotkania
    z rodzica omawia się wyniki poczynionych obserwacji,  informuje
    o możliwościach dalszego postępowania terapeutycznego, a także wyjaśnia wszelkie wątpliwości