Diagnoza Logopedyczna

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

Na podstawie wywiadu z rodzicami oraz badania logopedycznego , logopeda lub neurologopeda, ocenia poziom występujących u dziecka zaburzeń mowy, na tej podstawie opracowuje plan terapii logopedycznej.

Posiadamy doświadczenie w pracy z osobami wymagającymi stosowania alternatywnych metod komunikacji w tym komunikacji systemem PECS – wspomagający/alternatywny pakiet interwencji rozwijający umiejętność porozumiewania się dla osób ze spectrum  autyzmu i/lub innymi zaburzeniami rozwojowymi.