Szkoła

DZIENNY OŚRODEK TERAPEUTYCZNO- EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM „RAZEM” został założony we wrześniu 2001 roku przez grupę rodziców i terapeutów zrzeszonych w Szczecińskim Stowarzyszeniu Pomocy Autystom.

 

Lokalizacja naszego Ośrodka to samo Centrum Miasta , co jest niewątpliwym atutem, gdyż pozwala na szybkie dotarcie do Nas , ze wszystkich miejsc i kierunków Szczecina !!!

 

Jesteśmy niepubliczną placówką, obejmującą całościowym oddziaływaniem terapeutyczno – edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 6 do 25 lat.

 

Głównym zadaniem jest diagnozowanie, terapia i edukacja przygotowująca wychowanków, w miarę możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.

 

Postępowanie terapeutyczne.

Podstawą pracy terapeutycznej jest realizacja IPET (Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny), nastawiona na minimalizowanie i kompensowanie deficytów poprzez oddziaływanie na wszystkie sfery rozwoju ucznia. Dobór programu zależy od wieku, możliwości i potrzeb dziecka. Podstawą konstruowania indywidualnego programu terapeutycznego są wyniki badania przeprowadzonego w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP–R (dotyczy uczniów do 12 roku życia) lub AAPEP (dotyczy uczniów powyżej 12 roku życia). Po każdym semestrze pracy terapeutycznej przeprowadzana jest ewaluacja postępów ucznia, na podstawie której dokonywana jest ewentualna modyfikacja IPET.

 

Podczas codziennego pobytu w Ośrodku szkolnym dziecko objęte jest intensywną i bogatą ofertą zajęć terapeutycznych i specjalistycznych – (zakładka Terapia).

 

Realizowane zajęcia mają formę:

  •  indywidualną, których celem jest uczenie się nowych umiejętności w relacji 1:1 ( jedno dziecko – jeden terapeuta). Jest to najskuteczniejsza forma pracy w przypadku uczniów z autyzmem. Stwarza możliwość skoncentrowania się na potrzebach i możliwościach dziecka, zwiększa efektywność uczenia się i sprzyja generalizacji nabytych umiejętności.
  •  grupową, podczas których nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy z rówieśnikami. Dzieci i młodzież uczą się nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych, poszerzają swoje kompetencje komunikacyjne, uczą się samodzielności.

 

Oferujemy:

terapię w małych grupach ( maksymalnie 4 osobowe )pod kierunkiem profesjonalnej kadry

przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej ( PEP – R/ AAP)

bogatą ofertę terapeutyczną i specjalistyczną-

diagnozę logopedyczną

diagnozę integracji sensorycznej

konsultacje z terapeutami i specjalistami dla rodziców

warsztaty i szkolenia dla rodziców

indywidualne spotkania z psychologiem oraz grupę wsparcia prowadzoną dla rodziców osób z autyzmem i ich rodzin

zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

zajęcia na basenie

zajęcia na ściance wspinaczkowej

wycieczki do miejsc użyteczności publicznej: kino, teatr, kręgielnia, restauracja, pizzeria, muzea, wystawy

cykliczne spotkania z kulturą: spotkania muzyczne i teatralne

 

Przyjęcia do placówki uzależnione są od ilości wolnych miejsc.

 

Wymagane dokumenty to:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzające występowanie u dziecka autyzmu wraz ze sprzężeniem ( upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym)
  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
  • podanie o przyjęcie do Ośrodka szkolnego

 

Ośrodek szkolny przeżywa ciągły rozwój, zarówno od strony dydaktycznej, jak i bogatej bazy materialnej, zapewniając tym samym wysoki poziom podejmowanych działań, umożliwiających wszechstronny rozwój każdego wychowanka.

 

Zapisy

Dzieci i młodzież można zapisywać drogą telefoniczną lub mailową przez cały rok. Następnie Dyrektor Ośrodka ustala wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi dogodny termin spotkania, na którym omawiane są wszystkie pytania i kwestie organizacyjne.

 

Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM”

Tkacka 55

70-556 Szczecin

tel./fax 91 46 13 205

tel. 517 265 182

email: osrodek@autyzmrazem.pl