O nas

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” jest miejscem stworzonym z myślą o dzieciach ze spectrum autyzmu oraz ich rodzinach.
Naszym priorytetem było stworzenie właściwego miejsca dla dzieci z wyjątkowymi potrzebami. Miejsca pełnego akceptacji i radości, które w połączeniu z intensywną pracą terapeutyczną dają dziecku szansę na harmonijny rozwój

W ramach prowadzonej terapii rozwijamy umiejętności komunikacyjne i mowę w oparciu o program PECS lub inne metody AAC. W naszym przedszkolu wspieramy również rozumienie społeczne i nabywanie umiejętności społecznych, umiejętność zabawy i rozwój poznawczy dziecka.

Celem naszej działalności jest objęcie każdego dziecka intensywną terapią tak, by mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z niewielkim wsparciem funkcjonować w masowym przedszkolu i szkole, a także czerpać radość z poznawania świata i rozwoju w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.

Postępowanie terapeutyczne

Z każdym dzieckiem pracujemy w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET), który oprócz realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zakłada uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych dobranych do potrzeb każdego dziecka. Podstawę merytoryczną pracy terapeutyczno-edukacyjnej stanowi podejście stymulacyjno-rozwojowe. Terapia prowadzona tym nurtem ma na celu wszechstronne stymulowanie poszczególnych obszarów rozwoju dziecka i jest oparta na pozytywnej relacji dziecko-terapeuta. W praktyce oznacza to działania pozwalające dziecku na zdobywanie doświadczeń w naturalnym procesie rozwojowym oraz wyrównywanie deficytów w obszarach funkcjonowania zaburzonych ze względu na autyzm.

W terapii główny nacisk kładziemy na stymulację poszczególnych obszarów rozwoju z zachowaniem odpowiedniej kolejności ćwiczonych funkcji i wykorzystywaniem tzw. kamieni milowych na drodze rozwoju dziecka.
Dużą wagę przywiązujemy do aktywności preferowanej przez dziecko. Ten sposób prowadzenia terapii jest naturalny i zbliżony do normalnego życia i kierowanej, ale swobodnej i spontanicznej zabawy.

Indywidualna terapia dziecka przebiega na podstawie opracowanego wcześniej Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego (IPET). Przygotowany jest on na podstawie dokumentacji, wywiadu z rodzicami , obserwacji dziecka oraz wykonaniu diagnozy funkcjonalnej.
Program zajęć terapeutycznych jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb dziecka i jego możliwości. Jest aktualizowany w zależności od postępów dziecka. Zalecenia programu są realizowane podczas każdych zajęć, w których bierze udział dziecko.
Oferujemy zajęcia ze specjalistami z zakresu psychologii, oligofrenopedagogiki, logopedii, integracji sensorycznej, fizjoterapii, neurologopedii, logorytmiki, muzykoterapii, dogoterapii, arteterapii i .in.

Posiadamy bogatą ofertę zajęć terapeutycznych, specjalistycznych, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka

W punkcie przedszkolnym funkcjonują oddziały, w których objęte są terapią dzieci w zbliżonym wieku oraz poziomie funkcjonowania

Oferujemy:

kameralne, sprzyjające terapii grupy liczące 4 osoby (dwóch terapeutów) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

wykwalifikowany i doświadczony zespół złożony z psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów SI , neurologopedów, pracujący pod stałą superwizją

realizację zaleceń zawartych w indywidualnym orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

różnorodne metody terapeutyczne dostosowane do funkcjonowania dziecka,

indywidualne podejście do dziecka,

bogatą ofertę terapeutyczną i specjalistyczną ( terapia ABA, PECS, i wiele innych – zakładka Terapia)

indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowywane przez zespół specjalistów na podstawie badania Profilem Psychoedukacyjnym, obserwacji oraz wywiadu z rodzicami ( diagnoza funkcjonalna)

regularną ewaluację postępów w terapii,

stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności oraz integrację ze środowiskiem rówieśniczym ( wizyty i współpraca z innymi przedszkolami )

dobrze wyposażone sale, nowoczesny sprzęt, odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka,

diagnozę logopedyczną

diagnozę integracji sensorycznej

konsultacje z terapeutami i specjalistami dla rodziców

warsztaty i szkolenia dla rodziców

indywidualne spotkania z psychologiem oraz grupę wsparcia prowadzoną dla rodziców osób z autyzmem i ich rodzin

zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

zajęcia na ściance wspinaczkowej

wycieczki do miejsc użyteczności publicznej: kino, teatr, kręgielnia, restauracja, pizzeria, muzea, wystawy, bawialnia,

cykliczne spotkania z kulturą: spotkania muzyczne i teatralne

Wymagane dokumenty

Edukacja przedszkolna jest ważnym etapem w życiu dziecka. Wybór miejsca, które będzie wspierało rozwój dziecka jest niełatwym zadaniem dla rodziców. Jesteśmy pierwszym w Szczecinie Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym dla Dzieci z Autyzmem , w pełni dostosowanym do potrzeb dzieci ze spectrum . Posiadamy długoletnie i bogate doświadczenie w pracy z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju.

Do Punktu Przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami ze spektrum w wieku od 2,5 lat do podjęcia obowiązku szkolnego.

Dokumenty:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydanie orzeczenia dla dziecka z autyzmem odbywa się na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, który składany jest w specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej )

orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

podanie o przyjęcie do Przedszkola

Przedszkole przeżywa ciągły rozwój, zarówno od strony dydaktycznej, jak i bogatej bazy materialnej, zapewniając tym samym wysoki poziom podejmowanych działań, umożliwiających wszechstronny rozwój każdego dziecka.

Zapisy

Zapisy do Terapeutycznego Punktu dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” trwają cały rok.
Wszelkie informację można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową . Następnie Dyrektor Przedszkola ustala wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi dogodny termin spotkania, na którym omawiane są wszystkie pytania i kwestie organizacyjne.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina”
ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin

tel./fax 91 813 72 52

Dyrektor: mgr Aleksandra Paciorek, tel. kom: 663 970 612

email: osrodek@autyzmrazem.pl

internet: www.autyzmrazem.pl