Projekty

 

„ Terapia i wsparcie  – wczesna rehabilitacja dzieci z autyzmem” .

„Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych  oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin”. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Czas realizacji: marzec  – grudzień 2019 r.

Od marca 2019 roku  Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom rozpoczęło realizację projektu

„ Terapia i wsparcie  – wczesna rehabilitacja dzieci z autyzmem”.

Wczesną rehabilitacją zostało objętych   16  dzieci z autyzmem  w wieku od 3 do 7 lat , z orzeczoną niepełnosprawnością zamieszkujących miasto Szczecin i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Beneficjenci uczestniczyli w następujących formach wsparcia:

– Zajęcia rozwijania kreatywności z elementami sensoplastyki ®

– Gimnastyka ogólnorozwojowa

– Zajęcia metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne

– zajęcia z psychologiem  skierowane do rodziców/opiekunów ( grupa wsparcia i konsultacje indywidualne)

– trening umiejętności społecznych realizowany w sposób praktyczny

 

„ RAZEM DO CELU  – PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM”

„PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO – REHABILITACYJNYCH,ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Czas realizacji: marzec  – grudzień 2019 r.

Od marca 2019 roku  Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom rozpoczęło realizację projektu : „ Razem do celu – prowadzenie kompleksowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z autyzmem”/

Wparciem zostało objętych    16  osób z autyzmem , z orzeczoną niepełnosprawnością zamieszkujących miasto Szczecin i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Beneficjenci uczestniczyli w następujących formach wsparcia:

-zajęcia Metodą Dobrego Startu

– Terapia wg metody Halliwick

– Zajęcia twórcze rozwijające kreatywność

– zajęcia z psychologiem skierowane do rodziców/opiekunów ( grupa wsparcia i zajęcia indywidualne)

– trening umiejętności społecznych realizowany w sposób praktyczny

 

„ Razem raźniej – aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży z autyzmem.

Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych. ”. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Czas realizacji: marzec  – grudzień 2019 r.

Od marca 2019 roku  Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom rozpoczęło realizację projektu : „Razem raźniej – aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży z autyzmem”.

Wparciem zostało objętych  łącznie 32  osoby z autyzmem , z orzeczoną niepełnosprawnością zamieszkujących miasto Szczecin i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Beneficjenci uczestniczyli w następujących formach wsparcia:

– Trening Umiejętności Społecznych

– Zajęcia   rozwijania samodzielności i usprawniania czynności dnia codziennego

– rozwijanie umiejętności społecznych w sposób praktyczny

– szkolenie  skierowane do rodziców/opiekunów: „Dojrzewanie i seksualność osób ze spektrum autyzmu”

 

„ Jesteśmy aktywni” – aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży z autyzmem.

Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Czas realizacji: styczeń – grudzień 2018 r.

Od stycznia 2018 Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom rozpoczęło realizację projektu „ Jesteśmy aktywni” – aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży z autyzmem.

Projektem objętych było 40  Beneficjentów z autyzmem oraz z innymi niepełnosprawnościami  sprzężonymi (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu  umiarkowanym, znacznym i głębokim ) , zamieszkującym miasto Szczecin i posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności w następujących formach wsparcia:

– prowadzenie zajęć metodą werbo – tonalną, jako forma rozwijania kompetencji komunikacyjnych

– dogoterapia

– hipoterapia

Rozwijanie kompetencji społecznych w sposób praktycznych  ( zakup biletów wstępu do miejsc użyteczności publicznej ).

 

„ TACY SAMI” – PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM

„Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych”. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Czas realizacji: styczeń – grudzień 2018 r.

Od stycznia 2018 Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom rozpoczęło realizację projektu : „Tacy sami – prowadzenie kompleksowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z autyzmem”.

Działania były prowadzone   w naszych dwóch placówkach: Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczne Dolina” i w Dziennym Ośrodku Edukacyjno – Terapeutycznym  dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM”.

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia:

– objęcie terapią specjalistyczną i wsparciem psychologicznym Beneficjentów ( rodzice i opiekunowie osób z autyzmem)

– objęcie terapią  grupową 16 Beneficjentów  z zakresu pracy na zajęciach Metodą Dobrego Startu

– objęcie terapią indywidualną 16 Beneficjentów z zakresu terapii ręki , w ramach realizacji zadania zostały zakupione środki plastyczne wykorzystywane podczas ich realizacji

– objęcie terapia Halliwick 16 Beneficjentów, w postaci udziału w zajęciach na basenie ( w ramach realizacji zadania został wynajęty również bus, który przewoził osoby na zajęcia)

– objęcie wsparciem i rozwijanie kompetencji społeczno – komunikacyjnych podczas zorganizowanych wyjść do miejsc użyteczności publicznej oraz udziału w wydarzeniach społeczno – kulturalnych : ścianka, trampoliny, kino, Warsztaty folklorystyczne,  warsztaty u piekarzy

 

„RAZEM DO CELU  – WCZESNA REHABILITACJA DZIECI Z AUTYZMEM”

„Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych  oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin”. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Czas realizacji: styczeń – grudzień 2018 r.

Od stycznia 2018 Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom rozpoczęło realizację projektu „ Jesteśmy aktywni” – aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży z autyzmem.

Wczesną rehabilitacją zostało objętych   20 dzieci z autyzmem  w wieku od 3 do 7 lat , z orzeczoną niepełnosprawnością zamieszkujących miasto Szczecin i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Beneficjenci uczestniczyli w następujących formach wsparcia:

– objęcie terapią specjalistyczną i wsparciem psychologicznym Beneficjentów ( dzieci i Rodzice)

– wyrównanie  deficytów, które uniemożliwiały rozwój, utrudniały  i obniżały  jakość życia

– rozwinięcie  zachowań i reakcji pożądanych społecznie

– zminimalizowanie opóźnień rozwojowych dzieci z autyzmem

– zakup pomocy wykorzystywanych podczas zajęć sensoplastyki ( środki plastyczne).

„Od wspierania do współdziałania – terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem”.

II etap realizacji.

Projekt realizowany przez Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom i współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..

Liczba Beneficjentów 42, czas trwania projektu : 01.01.2018 – 31.03.2021

 

„ Od wspierania do współdziałania – terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem”.

Od stycznia 2018 roku Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom rozpoczęło realizację projektu: „ Od wspierania do współdziałania – terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem” , który współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Beneficjentami projektu są 42 osoby (dzieci i młodzież) z autyzmem oraz z innymi niepełnosprawnościami (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim , umiarkowanym i znacznym). Osoby te są mieszkańcami miasta Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego (np z powiatów polickiego , goleniowskiego i gryfińskiego).

Celem projektu jest prowadzenie działań wspierających osoby ze spectrum autyzmu na różnych płaszczyznach ich funkcjonowania aby w sposób jak najbardziej samodzielny i dostosowany do własnych możliwości, mogły aktywnie funkcjonować w swoim środowisku domowym, rówieśniczym, społecznym.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez objęcie specjalistyczną terapią naszych beneficjentów, oferując im wsparcie najbardziej zaburzonych sfer ich funkcjonowania: społeczną, poznawczą, ruchową, sensoryczną i samodzielności.

Na potrzeby rekrutacji został stworzony formularz rekrutacyjny oraz regulamin rekrutacji. Osoby, które przeszły proces rekrutacji w miesiącu styczniu, a nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie utworzyły listę rezerwową.
W sytuacji rezygnacji któregoś z Beneficjentów w projekcie, na jego miejsce zostanie włączona nowa osoba ( lista rezerwowa).
Warunkiem rekrutacji do projektu jest posiadanie przez Beneficjenta aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia:
– Terapia pedagogiczna z elementami kinezjologii edukacyjnej
– Muzykoterapia z logorytmiką
– Masaż z elementami gimnastyki
– Dogoterapia
– Integracja sensoryczna

Czas trwania projektu: : 01.01.2018 – 31.03.2019
Harmonogram projektu zakłada , iż wyżej wymienione formy wsparcia realizowane w ramach projektu, będą odbywać się w miesiącach: od stycznia 2018 roku do marca 2019 roku , z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia.

DALEJ RAZEM – WCZESNA REHABILITACJA DZIECI Z AUTYZMEM

Projekt współfinansowany przez Gminę Szczecin w ramach zadania pn. „Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin”

Okres realizacji: styczeń- grudzień 2015 r.

Miejsce : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” w Szczecinie.

Beneficjentami projektu są dzieci z autyzmem oraz z innymi niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym od 3 – 7 lat. Dzieci te są mieszkańcami miasta Szczecina.

Planowane działania: prowadzenie terapii EEG biofeedback, masaż z elementami gimnastyki, organizacja warsztatów dla rodziców pt „Potrafię sam” dotyczących rozwijania samodzielności dzieci za autyzmem.

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO – REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin .

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2015
Miejsce realizacji : Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w .

Realizacja projektu umożliwi beneficjentom zadania dostęp do wybranych , optymalnych ze względu na specyfikę zaburzenia, form efektywnej terapii i rehabilitacji . Beneficjenci będą uczestniczyć w zajęciach integracji sensorycznej, dogoterapii oraz treningu umiejętności społecznych. Jednym z aspektów działań przewidzianych w projekcie jest również pomoc rodzicom dzieci i młodzieży z autyzmem poprzez prowadzenie grup wsparcia. Celem spotkań prowadzonych pod kierunkiem psychologa jest przeciwdziałanie syndromowi wypalenia się sił, oraz integracja środowiska rodziców dzieci z autyzmem.

PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH TYPACH PLACÓWEK

Projekt realizowany w ramach zadania zleconego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji: 1 styczeń 2015 – 31 marzec 2016
Miejsce realizacji : Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” ul. Tkacka 55 w Szczecinie oraz Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” ul. Panieńska 46 w Szczecinie.

Celem głównym projektu pod nazwą „ „Chcemy być razem” – terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem” jest wyrównanie szans beneficjentów projektu , zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach zajęć dzieci i młodzież z autyzmem zostaną objęte wsparciem poprzez udział w zajęciach terapeutycznych, takich jak: dogoterapia, muzykoterapia z logorytmiką, masaż z elementami gimnastyki korekcyjnej, terapia integracji sensorycznej oraz terapia pedagogiczna z elementami kinezjologii edukacyjnej.

„RAZEM JEST RAŹNIEJ ”- KOMPLEKSOWE WSPARCIE TERAPEUTYCZNE I EDUKACYJNE DZIECI Z AUTYZMEM I ICH RODZICÓW

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX,

Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Czas realizacji: od 1.08.2012 do 31.12.2015.

Beneficjentami jest 9 dzieci z autyzmem w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Szczecin lub gmin przyległych województwa zachodniopomorskiego.

Miejsce realizacji projektu: Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” ul. Panieńska 46, 70-535 Szczecin .

Planowane działania:

 •  utworzenie 9 miejsc dla dzieci z autyzmem ,
 •  zajęcia prowadzone w małych grupach,
 •  prowadzenie zajęć terapeutycznych: logopedia, integracja sensoryczna
 •  wdrażanie metody funkcjonalnego komunikowania się PECS
 •  udział rodziców w szkoleniach PECS oraz w grupie wsparcia
 •  zakup pomocy terapeutycznych i zabawek

„AKTYWNI RAZEM”- REHABILITACJA OSÓB Z AUTYZMEM

Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt realizowany w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Wspieranie dostępu osób z niepełnosprawnością do wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji”

Okres realizacji: kwiecień- październik 2014

Beneficjentami projektu będzie 46 osób z autyzmem oraz z innymi niepełnosprawnościami (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym) w wieku od 3 – 26 lat. Osoby te są mieszkańcami miasta Szczecina oraz wsi z powiatów polickiego i gryfińskiego. Projekt adresowany będzie również do członków 10 rodzin dzieci z autyzmem (rodziców lub opiekunów prawnych).

Miejsce : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” w Szczecinie.

Specjalny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie

Planowane działania:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem : masaż z elementami gimnastyki, wczesna interwencja behawioralna, terapia mowy z elementami komunikacji wspomagającej konsultacje dla 10 rodzin obejmujące diagnozę dziecka w kierunku autyzmu oraz specjalistyczną diagnozę funkcjonalną za pomocą testu PEP-R oraz opracowanie programu terapeutycznego dla zdiagnozowanego dziecka
 • zakup pomocy terapeutycznych
 • propagowanie wiedzy o autyzmie – opracowanie i kolportaż ulotek propagujących potrzebę rehabilitacji osób z autyzmem na terenie Szczecina i województwa zachodniopomorskiego

„RAZEM NA STARCIE”- WCZESNA REHABILITACJA DZIECI Z AUTYZMEM

Projekt współfinansowany przez Gminę Szczecin w ramach zadania pn. „ Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin”

Okres realizacji: luty- grudzień 2014 r.

Beneficjentami projektu będzie 27 dzieci z autyzmem oraz z innymi niepełnosprawnościami (głównie z upośledzeniem umysłowym ) w wieku przedszkolnym od 3 – 7 lat. Dzieci te są mieszkańcami miasta Szczecina.

Miejsce : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” w Szczecinie.

Planowane działania:

 • prowadzenie grupowych zajęć z muzykoterapii dla dzieci z autyzmem.

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin . Okres realizacji: 23 stycznia 2014 – 31 grudzień 2014

Miejsce realizacji : Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie .

Autyzm należy do grupy tzw. globalnych (rozległych) zaburzeń rozwoju. Pojawia się w ciągu pierwszych 30 mies. życia dziecka i trwa przez całe życie. Dzieci z autyzmem mają największe problemy w obszarach uspołecznienia, języka oraz integracji bodźców sensorycznych. Trudności te u poszczególnych dzieci przybierają różną postać i mają zróżnicowane nasilenie; od lekkich, niewiele odbiegających od prawidłowego funkcjonowania, do głębokich, które w znacznym stopniu utrudniają zwyczajne życie.

Niniejszy projekt ma na celu podjęcie działań, których celem jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji środowiskowej osób z autyzmem poprzez prowadzenie kompleksowych form terapii optymalnych ze względu na specyfikę zaburzenia tj.: integracja sensoryczna wraz z terapią
taktylną połączona z masażem klasycznym.

INTEGRACJA I AKTYWIZACJA ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO OSÓB Z AUTYZMEM. RAZEM BLIŻEJ SIEBIE

Projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin

Okres realizacji: 23 styczeń 2014 – 31 grudzień 2014

Miejsce realizacji : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” oraz Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie.

Beneficjentami projektu są dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym (od 3 – 7lat) oraz dzieci i młodzież z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) w wieku od 7 do 27 lat. W ramach podjętych działań dzieci i młodzież z autyzmem będą uczestniczyć w zajęciach z treningu umiejętności społecznych, których celem jest poszerzanie kompetencji społecznych, tak aby osoba z autyzmem mogła dostosować się do wymogów społeczeństwa oraz w miarę własnych możliwości samodzielnie w nim funkcjonować.

SAMOTNOŚĆ NIE JEST NASZYM PRZEZNACZENIEM. REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM

Projekt finansowany przez Fundację Auchan na rzecz młodzieży, która wspiera projekty realizowane na rzecz dzieci i młodzieży.

Okres realizacji: październik 2013 – kwiecień 2014

Miejsce realizacji: Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie oraz Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina”

Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież z autyzmem .

Planowane działania:

 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i Młodzieży z autyzmem
 • Zakup biletów do miejsc użyteczności społecznej w ramach treningu umiejętności społecznych
 • Wystawy prac plastycznych beneficjentów projektu
 • Wycieczka integracyjna
 • Akcja informacyjna dotycząca autyzmu

RAZEM JEST RAŹNIEJ – KOMPLEKSOWE WSPARCIE TERAPEUTYCZNE I EDUKACYJNE DZIECI Z AUTYZMEM I ICH RODZICÓW”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji regionalnych”,

Działanie 9.1- „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

Pododdział 9.1.1 – „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

Celem projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz tworzenie warunków równych szans rozwojowych i edukacyjnych dla dzieci z autyzmem w wieku 3-5 lat.

Czas realizacji : od 1.08.2012 r. do 31.12. 2015 r.

Miejsce realizacji: Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „ Słoneczna Dolina”

W ramach działań związanych z projektem oferujemy:

 • pakiet zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem
 • wdrażanie metody funkcjonalnego komunikowania – PECS
 • udział rodziców w grupie wsparcia i konsultacjach indywidualnych z psychologiem
 • szkolenia i konsultacje dla rodziców z zakresu wdrażania metody PECS

WCZESNA REHABILITACJA DZIECI Z AUTYZMEM

Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt realizowany w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej pn. Wczesna diagnoza i rehabilitacja osób niepełnosprawnych”.

Okres realizacji: marzec -listopad 2013

Beneficjentami projektu będzie 33 dzieci z autyzmem oraz z innymi niepełnosprawnościami (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym) w wieku przedszkolnym od 3 – 6 lat. Dzieci te są mieszkańcami miasta Szczecina oraz wsi z powiatów polickiego i gryfińskiego.

Miejsce : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” w Szczecinie

Planowane działania:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem : dogoterapia, terapia taktylna, terapia behawioralna
 • konsultacje dla rodziców komunikacji alternatywnej i wspomagającej w terapii mowy dzieci z autyzmem
 • propagowanie wiedzy o autyzmie – opracowanie i kolportaż ulotek przedstawiających wczesne objawy autyzmu w przychodniach medycyny rodzinnej na terenie Szczecina i województwa zachodniopomorskiego
 • dzień otwarty w Szczecińskim Stowarzyszeniu Pomocy Autystom – konsultacje w zakresie autyzmu

„RAZEM NA STARCIE”- WCZESNA REHABILITACJA DZIECI Z AUTYZMEM

Projekt współfinansowany przez Gminę Szczecin w ramach zadania „Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin.”

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2013 r.

Miejsce realizacji : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” w Szczecinie

Działania podjęte w ramach projektu są adresowane do 33 dzieci z zaburzeniami z autyzmem w wieku od 3 do 6 lat. Projekt jest kontynuacją działań podjętych w roku 2012.

Planowane działania:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem – terapia EEG Biofeedback
 • doposażenie pracowni EEG Biofeedback w specjalistyczne oprogramowanie do komputera EEG Digitrack Biofeedback wraz z grami terapeutycznymi oraz komplety nowych elektrod usznych i miseczkowych

INTEGRACJA I AKTYWIZACJA ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO OSÓB Z AUTYZMEM. RAZEM BLIŻEJ SIEBIE

Projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin Okres realizacji: styczeń-grudzień 2013

Miejsce realizacji : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” oraz Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie.

Beneficjentami projektu są dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym (od 3 – 7lat) oraz dzieci i młodzież z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) w wieku od 7 do 24 lat. W ramach podjętych działań dzieci i młodzież z autyzmem będą uczestniczyć w zajęciach z treningu umiejętności społecznych, których celem jest poszerzanie kompetencji społecznych, tak aby osoba z autyzmem mogła dostosować się do wymogów społeczeństwa oraz w miarę własnych możliwości samodzielnie w nim funkcjonować.

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2013

Miejsce realizacji : Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie oraz Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina”

Realizacja projektu umożliwi beneficjentom zadania dostęp do wybranych , optymalnych ze względu na specyfikę zaburzenia, form efektywnej terapii i rehabilitacji

Beneficjenci będą uczestniczyć w zajęciach integracji sensorycznej oraz masażu klasycznego. Jednym z aspektów działań przewidzianych w projekcie jest również pomoc rodzicom dzieci i młodzieży z autyzmem poprzez prowadzenie grup wsparcia. Celem spotkań prowadzonych pod kierunkiem psychologa jest przeciwdziałanie syndromowi wypalenia się sił, który często występuje wśród rodziców dzieci z autyzmem oraz integracja środowiska rodziców dzieci z autyzmem.

WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO OSÓB Z AUTYZMEM

Projekt współfinansowany przez Gminę Szczecin w ramach zadania ” Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych .Wspomaganie rozwoju społecznego osób z autyzmem. Razem bliżej siebie”.

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2012

Miejsce realizacji : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” oraz Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie.

Beneficjentami projektu są dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym (od 3 – 7lat) oraz dzieci i młodzież z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) w wieku od 7 do 24 lat. W ramach podjętych działań dzieci i młodzież z autyzmem będą uczestniczyć w zajęciach z treningu umiejętności społecznych, których celem jest poszerzanie kompetencji społecznych, tak aby osoba z autyzmem mogła dostosować się do wymogów społeczeństwa oraz w miarę własnych możliwości samodzielnie w nim funkcjonować.

WCZESNA REHABILITACJA DZIECI Z AUTYZMEM I PROWADZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA ICH RODZIN

Projekt współfinansowany przez Gminę Szczecin w ramach zadania „Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin.”

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2012

Miejsce realizacji : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” w Szczecinie

Działania podjęte w ramach projektu są adresowane do 25 dzieci z zaburzeniami z autyzmem w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci te wezmą udział w sesjach treningowych EEG Biofeedback.

EEG Biofeedback – to nowoczesna metoda terapeutyczna wykorzystująca specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem do obserwacji aktywności i pracy mózgu.

Trening EEG Biofeedback jest skuteczny w terapii dzieci z autyzmem w obszarach: werbalnym, fizycznym i komunikacji społecznej. Istnieją udokumentowane świadectwa kliniczne wskazujące na poprawę mowy, responsywności, równowagi, rozumienia i mimiki. Trening EEG Biofeedback jest również pomocny w zmniejszaniu wrażliwości sensorycznej oraz w poprawie reagowania na zmiany w otoczeniu, które są istotnymi celami terapii osób z autyzmem

„SAMOTNOŚĆ NIE JEST NASZYM PRZEZNACZENIEM”- POMOC RODZINOM DZIECI Z AUTYZMEM

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt realizowany w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Rodzina na plus”- działania na rzecz rodzin wymagających wsparcia.

Okres realizacji: maj-listopad 2012

Beneficjentami projektu będą dzieci i młodzież oraz rodziny dzieci z autyzmem oraz z innymi niepełnosprawnościami (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym). Beneficjenci są mieszkańcami miasta Szczecina oraz wsi z powiatów: polickiego, goleniowskiego, gryfickiego i gryfińskiego.

Miejsce : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” w Szczecinie oraz Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie.

Projekt ma na celu wsparcie rodzin dzieci z autyzmem w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych, a także zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem oraz ich rodzin.

Planowane działania:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem- rozwijanie kompetencji społecznych, umiejętności komunikacyjnych
 • cykliczne wyjścia na kręgielnię, do sali zabaw
 • wycieczki do miejsc użyteczności publicznej; kina, teatru, kawiarni itp.,
 • spotkania w Klubie Rodzica – warsztaty psychologiczne
 •  wycieczka integracyjna do Smętowic

REHABILITUJ NA WCZESNYM ETAPIE- WCZESNA REHABILITACJA DZIECI Z AUTYZMEM

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt realizowany w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Rehabilituj na wczesnym etapie”- działania skierowane do osób niepełnosprawnych”.

Okres realizacji: maj-listopad 2012

Beneficjentami projektu będzie 30 dzieci z autyzmem oraz z innymi niepełnosprawnościami (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym) w wieku przedszkolnym od 3 – 6 lat. Dzieci te są mieszkańcami miasta Szczecina oraz wsi z powiatów: polickiego, goleniowskiego, gryfickiego i gryfińskiego.

Miejsce : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” w Szczecinie

Planowane działania:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem : terapia zabawa, terapia taktylna, terapia behawioralna;
 • cykl szkoleń – warsztatów dla rodziców i członków rodzin dzieci z autyzmem
 • stworzenie „ banku pomocy” do terapii i edukacji oraz pomocy osobistych (książki do komunikacji)
 • propagowanie wiedzy o autyzmie.

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

Projekt współfinansowany przez Gminę Szczecin .

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2012

Miejsce realizacji : Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie oraz Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina”.

Realizacja projektu umożliwi beneficjentom zadania dostęp do wybranych , optymalnych ze względu na specyfikę zaburzenia, form efektywnej terapii i rehabilitacji . Beneficjenici będą uczestniczyć w zajęciach integracji sensorycznej oraz dogoterapii. Jednym z aspektów działań przewidzianych w projekcie jest również pomoc rodzicom dzieci i młodzieży z autyzmem poprzez prowadzenie grup wsparcia. Celem spotkań prowadzonych pod kierunkiem psychologa jest przeciwdziałanie syndromowi wypalenia się sił, który często występuje wśród rodziców dzieci z autyzmem oraz integracja środowiska rodziców dzieci z autyzmem.

WSPÓLNIE JEST RAŹNIEJ – POMOC RODZINOM DZIECI Z AUTYZMEM

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt realizowany w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „ POMOC RODZINOM W PRAWIDŁOWYM WYPEŁNIANIU RÓL SPOŁECZNYCH ”

Okres realizacji: maj-listopad 2011

Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież oraz rodziny dzieci z autyzmem ze Szczecina oraz wsi z powiatów: polickiego, goleniowskiego, gryfickiego oraz gryfińskiego.

Miejsce realizacji : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem oraz Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie.

Projekt „Wspólnie jest raźniej” ma na celu wsparcie rodzin dzieci z autyzmem w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych, a także zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z autymem oraz ich rodzin.

Planowane działania:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem- rozwijanie kompetencji społecznych, umiejetnosci komunikacyjnych
 • cykliczne wyjścia na kręgielnię,
 • wycieczki do miejsc użyteczności publicznej; kina, teatru, kawiarni itp.,
 • spotkania w Klubie Rodzica – warsztaty psychologiczne
 • indywidualna pomoc psychologiczna dla członków rodzin

WCZESNA DIAGNOZA FUNKCJONALNA I TERAPIA DZIECI Z AUTYZMEM

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.Projekt realizowany w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i miejsko – wiejskich”

Okres realizacji: maj-listopad 2011

Beneficjentami projektu są dzieci z autyzmem w wieku od 3 do 7 lat oraz członkowie rodzin dzieci z autyzmem.

Miejsce : PUNKT PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI Z AUTYZMEM w Szczecinie

Zadanie dotyczy przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 3 do 6 lat poprzez zapewnienie im dostępu do efektywnej terapii i rehabilitacji, optymalnych ze względu na specyfikę zaburzenia, przygotowujących do kontynuowania edukacji w placówkach oświatowych oraz jak najpełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Cele:

 • Zminimalizowanie opóźnień rozwojowych dzieci z autyzmem;
 • Zapobieganie utrwalaniu się niepełnosprawności i umożliwienie, dalszego względnie prawidłowego, rozwoju z koniecznością tylko niewielkiej pomocy terapeutycznej;
 • Poprawa ogólnego stanu funkcjonowania osobistego i społecznego dzieci z autyzmem;
 • Zapobieganie pogłębianiu się deficytów, które uniemożliwiają rozwój, utrudniają i dramatycznie obniżają jakość życia tych dzieci
 • Rozpowszechnianie idei wczesnego diagnozowania autyzmu i wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem poprzez przeprowadzenie akcji promocyjnej (kolportaż ulotek) w środowisku oświatowym i medycznym na terenie województwa zachodniopomorskiego.

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt współfinansowany przez Gminę Szczecin

Okres realizacji: maj-grudzień 2011

Miejsce realizacji : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem oraz Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie.

Beneficjentami projektu są dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym (od 3 – 7lat) oraz dzieci i młodzież z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) w wieku od 7 do 22 lat. Projekt adresowany jest również do członków rodzin dzieci z autyzmem (rodziców lub opiekunów prawnych)

Realizacja działań zawartych w projekcie przyczyni się do rozszerzenia pakietu usług rehabilitacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży z autyzmem, a co za tym idzie umożliwi im dostęp do wybranych , optymalnych ze względu na specyfikę zaburzenia, form terapii wspomagających zaburzone zachowanie. Beneficjenici będą uczestniczyć w zajęciach integracji sensorycznej oraz dogoterapii. Jednym z aspektów działań przewidzianych w projekcie jest również pomoc rodzicom dzieci i młodzieży z autyzmem poprzez prowadzenie grup wsparcia. Celem spotkań prowadzonych pod kierunkiem psychologa jest przeciwdziałanie syndromowi wypalenia się sił, który często występuje wśród rodziców dzieci z autyzmem oraz integracja środowiska rodziców dzieci z autyzmem.

RAZEM NA SZCZYT- ZAJĘCIA NA ŚCIANCE WSPINACZKOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM

Projekt współfinansowany przez Gminę Szczecin Okres realizacji: maj-grudzień 2011

Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież z autyzmem w wieku od 3 do 24 lat.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego i kondycji fizycznej 35 dzieci i młodzieży z autyzmem w wieku od 3 do 24 lat poprzez zapewnienie im dostępu do efektywnej terapii i rehabilitacji w postaci czynnego uczestnictwa w cyklicznych zajęciach na sztucznej ściance wspinaczkowej.

WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO OSÓB Z AUTYZMEM

Projekt współfinansowany przez Gminę Szczecin w ramach zadania „Wspomaganie rozwoju społecznego osób z autyzmem poprzez inicjowanie sytuacji sprzyjających integracji społecznej osób z autyzmem, organizację wsparcia asystenckiego oraz podniesienie kompetencji rodzicielskich ich opiekunów poprzez poradnictwo i konsultacje pedagogiczne”.

Okres realizacji: maj-grudzień 2011

Miejsce realizacji : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem oraz Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie.

Beneficjentami projektu są dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym (od 3 – 7lat) oraz dzieci i młodzież z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) w wieku od 7 do 22 lat. Projekt adresowany jest również do członków rodzin dzieci z autyzmem (rodziców lub opiekunów prawnych).

W ramach podjętych działań dzieci i młodzież z autyzmem odbędą trening umiejętności społecznych, zaś rodzice i opiekunowie będą mogli skorzystać z poradnictwa w zakresie komunikacji alternatywnej , sposobów postępowania w przypadku pojawienia się u dziecka zachowań trudnych oraz konsultacji z psychologiem.