Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju zapewnia warunki do ujawniania potencjału dziecka ze spektrum autyzmu. Niezależnie od tego, czy uzyskaliśmy już diagnozę lub specjalistyczne rozpoznanie problemów dziecka, czy jeszcze nie, należy zacząć   pomagać.

Pomoc ta  w naszym Stowarzyszeniu,  oferowana jest przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi z zaburzonym rozwojem psychoruchowym , w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. Zespół ten ustala kierunki pracy z dzieckiem oraz harmonogram podejmowanych działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka .

Jest to także prowadzenie działań przygotowujących rodziców do postępowania z dzieckiem w sposób zgodny z opracowanym indywidualnym programem wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka, a także kształtowanie pozytywnych relacji między rodzicami i specjalistami uczestniczącymi w zajęciach WWR.

Rozporządzenie dotyczące wczesnego wspomagania ,  zapewnia wszystkim niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością dzieciom bezpłatną, kompleksową, profesjonalną pomoc od urodzenia albo od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.

Wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania?

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły orzekające działające w publicznych oraz niepublicznych poradniach psychologicznopedagogicznych, w tym specjalistycznych. Uwaga: w przypadku niektórych schorzeń i zaburzeń (wady wzroku, słuchu, autyzm i zaburzenia pokrewne) opinie o WWR wydają poradnie specjalistyczne. Pracownicy tych placówek poinformują, co jest potrzebne, by starać się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Aby zespół orzekający działający w danej poradni mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wydania ww. opinii, dziecko musi mieć wykonane badania psychologiczno –  pedagogiczno – logopedyczne. Zostaną one wykonane w poradni (w poradni publicznej , specjalistycznej – nieodpłatnie). Dodatkowo rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą dostarczyć do poradni następujące dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie na specjalnym druku (otrzymają druk w poradni)
  • opinię przedszkola, jeśli dziecko uczęszcza do niego
  • wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (odpowiedni druk otrzymują w poradni)

Z uzyskaną opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju , rodzic zgłaszając się do naszego Stowarzyszenia , otrzyma szczegółowe informację na temat realizacji opinii, organizacji zajęć specjalistycznych, wymiaru godzin i realizowanym indywidualnym programie.