Historia Stowarzyszenia

Szczecińskie Stowarzyszenie  Pomocy Autystom powstało z inicjatywy grupy rodziców dzieci dotkniętych autyzmem. W dniu 23.10.2000 r. decyzją Sądu Okręgowego zostało oficjalnie zarejestrowane pod numerem KRS:0000099659, a od grudnia 2006 roku otrzymało statut Organizacji Pożytku Publicznego.

Stowarzyszenie, od początku swojego istnienia, za główny cel swoich działań, wyznaczyło zorganizowanie w Szczecinie specjalistycznej placówki terapeutyczno-edukacyjnej dla osób z autyzmem, która oferowałaby im pomoc od wczesnego dzieciństwa do dorosłości. W roku szkolnym 2001/2002 zgłaszały się do Stowarzyszenia rodziny dzieci autystycznych w wieku przedszkolnym i szkolnym. W związku z tym Stowarzyszenie powołało do życia Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "RAZEM", który do sierpnia 2008 roku miał swoją siedzibę na prawobrzeżu Szczecina przy ul. Batalionów Chłopskich 86, a od września 2008 roku mieści się w Szczecinie Podjuchach na ul. Krzemiennej 42.

Od momentu powstania ośrodek jest wspierany finansowo przez Stowarzyszenie, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia oraz pomocy terapeutycznych, organizację imprez integracyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, szkoleń rodziców raz pracowników ośrodka itp.

Jednym z aspektów działalności Stowarzyszenia jest popularyzacja problematyki autyzmu w środowisku lokalnym poprzez udział w różnego rodzaju imprezach promocyjnych. W listopadzie 2006 roku uczestniczyliśmy w audycji radiowej Polskiego Radia Szczecin dotyczącej problematyki osób niepełnosprawnych oraz problematyki autyzmu. Mieliśmy okazję do zaprezentowania słuchaczom naszej placówki. przybliżyliśmy metody pracy z dziećmi autystycznymi. W latach 2005-2006 w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu organizowaliśmy wystawy prac plastycznych dzieci z ośrodka w CH EMPIK. Opracowaliśmy ulotki reklamowe oraz film DVD dotyczący działalności placówki.

Od kilku lat współpracujemy z Uniwersytetem Szczecińskim kształcąc studentów, którzy odbywają u nas praktyki w zakresie prowadzenia terapii i edukacji osób z autyzmem. W roku szkolnym 2004\2005 nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Poznańską i wspólnie z naukowcami prowadziliśmy badania w zakresie wpływu terapii słuchowej na osoby autystyczne. Badania dotyczyły sygnałów akustycznych oraz treningów relaksacyjnych, a ich wyniki zostały w czerwcu 2005 r. przedstawione na konferencji naukowej.

Od roku 2007 bierzemy udział w akcjach Biura Organizacji Pozarządowych "Zostaw 1% w Szczecinie" oraz Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych "POD PLATANAMI" na Jasnych Błoniach.

Stowarzyszenie udziela różnych form wsparcia rodzinom oraz prowadzi poradnictwo w Punkcie Konsultacyjno-Poradnianym. Objęliśmy pomocą wiele rodzin z dziećmi z autyzmem ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.

W marcu 2004 r. Stowarzyszenie pokryło koszty leczenia dziecka w CENTRUM ZDROWIA DZIECKA w Warszawie. W grudniu 2006 zorganizowaliśmy akcję "Pomoc dla Jowity" za zebrane środki zostały zakupione leki dla dziewczynki, ubrania, zabawki oraz środki czystości.

Niezwykle istotną jest dla Stowarzyszenia pomoc sponsorów. We wrześniu 2006 r. Era wyposażyła naszą placówkę w sprzęt do Sali Doświadczania Świata dzięki czemu poszerzyliśmy ofertę terapii w ośrodku. Na przełomie listopada i grudnia 2008 roku dzięki PFRON-owi pozyskaliśmy sprzęt do Sali integracji sensorycznej.

Od początku istnienia Stowarzyszenia współpracujemy także z Gminą Miasta Szczecin, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym sponsorom za okazaną pomoc materialną i finansową, dzięki której na przełomie lat 2000/2009 mogliśmy wyremontować i wyposażyć nasz Ośrodek w sprzęt rehabilitacyjny oraz pomoce terapeutyczne.

logo  Państwowy Fundysz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Szczecin

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin