Cele statutowe Stowarzyszenia

Celem działalności Szczecińskiego Stowarzyszenia Pomocy Autystom jest inicjowanie i prowadzenie różnych formy pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych, a w szególności: prowadzenie edukacji, terapii i diagnozy osób niepełnosprawnych z autyzmem, działalność szkoleniowa i oświatowa, organizowanie wolontariatu na rzecz osób z autyzmem.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby autystyczne

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi instytucjami, placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi, społecznym, zakładami pracy, szkolnictwem itp.
  • prowadzenie Dziennego Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
  • gromadzenie a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi, zasobami finansowymi pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji państwowych i społecznych, prowadzonej działalności gospodarczej
  • informowanie społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu o działalności na rzecz osób autystycznych oraz o problemach tego zespołu chorobowego
  • organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych i wczasów rodzinnych dla dzieci i dorosłych
  • prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej wspólnie z placówkami oświaty i służby zdrowia.
  • tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw fachowych dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych.
  • udzielanie zapomóg finansowych w formie refundacji kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych oraz zwrotu kosztów związanych z udziałem w szkoleniach członków i podopiecznych Stowarzyszenia.
  • współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi placówkami działającymi na rzecz osób autystycznych.
  • organizowanie narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych Stowarzyszenia.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin