Realizowane projekty

DALEJ RAZEM - WCZESNA REHABILITACJA DZIECI Z AUTYZMEM

Projekt współfinansowany przez Gminę Szczecin w ramach zadania pn. „ Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin”

Okres realizacji: styczeń- grudzień 2015 r.

Miejsce : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” w Szczecinie.

Beneficjentami projektu są  dzieci z autyzmem oraz z innymi niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym od 3 – 7 lat. Dzieci te są mieszkańcami miasta Szczecina.

Planowane działania: prowadzenie terapii EEG biofeedback,  masaż z elementami gimnastyki, organizacja warsztatów dla rodziców pt „Potrafię sam” dotyczących  rozwijania samodzielności dzieci za autyzmem.

 

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO - REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin .

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2015
Miejsce realizacji : Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w  .

Realizacja projektu umożliwi beneficjentom zadania  dostęp do wybranych , optymalnych ze względu na specyfikę zaburzenia, form efektywnej terapii i rehabilitacji . Beneficjenci będą uczestniczyć w zajęciach integracji sensorycznej, dogoterapii oraz treningu umiejętności społecznych. Jednym z aspektów działań przewidzianych w projekcie jest również pomoc rodzicom dzieci i młodzieży z autyzmem poprzez prowadzenie grup wsparcia. Celem spotkań prowadzonych pod kierunkiem psychologa jest przeciwdziałanie syndromowi wypalenia się sił, oraz integracja środowiska rodziców dzieci z autyzmem.

 

PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH TYPACH PLACÓWEK

Projekt realizowany w ramach zadania zleconego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji: 1 styczeń 2015 – 31 marzec 2016
Miejsce realizacji : Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM”  ul. Tkacka 55 w Szczecinie oraz Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” ul. Panieńska 46 w Szczecinie.

Celem głównym projektu pod nazwą  „ „Chcemy być razem” – terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem” jest wyrównanie szans beneficjentów projektu , zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach zajęć dzieci i młodzież z autyzmem  zostaną objęte  wsparciem poprzez udział  w zajęciach terapeutycznych, takich jak: dogoterapia, muzykoterapia z logorytmiką, masaż z elementami gimnastyki korekcyjnej, terapia integracji sensorycznej  oraz terapia pedagogiczna z elementami kinezjologii edukacyjnej.

 

„RAZEM JEST RAŹNIEJ ”- KOMPLEKSOWE WSPARCIE TERAPEUTYCZNE I EDUKACYJNE DZIECI Z AUTYZMEM I ICH RODZICÓW

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX,

Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Czas realizacji: od 1.08.2012 do 31.12.2015.

Beneficjentami  jest 9 dzieci  z autyzmem w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Szczecin  lub gmin przyległych województwa zachodniopomorskiego.

Miejsce realizacji projektu: Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” ul. Panieńska 46, 70-535 Szczecin .

Planowane działania:

 • utworzenie 9 miejsc dla dzieci z autyzmem ,
 • zajęcia prowadzone w małych grupach,
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych: logopedia, integracja sensoryczna
 • wdrażanie metody funkcjonalnego komunikowania się PECS
 • udział rodziców w szkoleniach PECS oraz w grupie wsparcia
 • zakup pomocy terapeutycznych i zabawek

 

 „AKTYWNI RAZEM”- REHABILITACJA OSÓB Z AUTYZMEM

Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt realizowany w ramach otwartego konkursu ofert  na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Wspieranie dostępu osób z niepełnosprawnością do wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji”

Okres realizacji: kwiecień- październik 2014

Beneficjentami projektu będzie 46 osób z autyzmem oraz z innymi niepełnosprawnościami  (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym) w wieku od 3 – 26 lat. Osoby te są mieszkańcami miasta Szczecina oraz wsi z powiatów polickiego i gryfińskiego. Projekt adresowany będzie również do członków 10 rodzin dzieci z autyzmem (rodziców lub opiekunów prawnych).

Miejsce : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” w Szczecinie.

Specjalny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie

Planowane działania:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem : masaż z elementami gimnastyki, wczesna interwencja behawioralna, terapia mowy z elementami komunikacji wspomagającej
 • konsultacje dla 10 rodzin  obejmujące diagnozę dziecka w kierunku autyzmu oraz specjalistyczną diagnozę funkcjonalną  za pomocą testu PEP-R oraz opracowanie programu terapeutycznego dla zdiagnozowanego dziecka
 • zakup pomocy terapeutycznych
 • propagowanie wiedzy o autyzmie - opracowanie i kolportaż ulotek propagujących potrzebę rehabilitacji osób z autyzmem na terenie Szczecina i województwa zachodniopomorskiego

 

„RAZEM NA STARCIE”- WCZESNA REHABILITACJA DZIECI Z AUTYZMEM

Projekt współfinansowany przez Gminę Szczecin w ramach zadania pn. „ Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin”

Okres realizacji: luty- grudzień 2014 r.

Beneficjentami projektu będzie  27 dzieci z autyzmem oraz z innymi niepełnosprawnościami  (głównie z upośledzeniem umysłowym ) w wieku przedszkolnym od 3 – 7 lat. Dzieci te są mieszkańcami miasta Szczecina.

Miejsce : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” w Szczecinie.

Planowane działania: prowadzenie grupowych zajęć z muzykoterapii dla dzieci z autyzmem.

 

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin .

Okres realizacji: 23 stycznia 2014 – 31 grudzień 2014

Miejsce realizacji : Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w  Szczecinie .

Autyzm należy do grupy tzw. globalnych (rozległych) zaburzeń rozwoju. Pojawia się w ciągu pierwszych 30 mies. życia dziecka i trwa przez całe życie. Dzieci z autyzmem mają największe problemy w obszarach uspołecznienia, języka oraz integracji bodźców sensorycznych. Trudności te u poszczególnych dzieci przybierają różną postać i mają zróżnicowane nasilenie; od lekkich, niewiele odbiegających od prawidłowego funkcjonowania, do głębokich, które w znacznym stopniu utrudniają zwyczajne życie.

Niniejszy projekt ma na celu podjęcie działań, których celem jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji środowiskowej osób z autyzmem poprzez prowadzenie kompleksowych form terapii optymalnych ze względu na specyfikę zaburzenia tj.: integracja sensoryczna wraz z terapią taktylną  połączona z masażem klasycznym.

 

INTEGRACJA I AKTYWIZACJA ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO OSÓB Z AUTYZMEM. RAZEM BLIŻEJ SIEBIE.

Projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin

Okres realizacji: 23 styczeń 2014 – 31 grudzień 2014

Miejsce realizacji : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” oraz Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie.

Beneficjentami projektu są dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym (od 3 – 7lat) oraz dzieci i młodzież z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) w wieku od 7 do 27 lat. W ramach podjętych działań dzieci i młodzież z autyzmem będą uczestniczyć w zajęciach z treningu  umiejętności społecznych, których celem jest poszerzanie kompetencji społecznych, tak aby osoba z autyzmem mogła dostosować się do wymogów społeczeństwa oraz w miarę własnych możliwości samodzielnie w nim funkcjonować.

 

SAMOTNOŚĆ NIE JEST NASZYM PRZEZNACZENIEM. REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM

Projekt finansowany przez Fundację Auchan na rzecz młodzieży, która wspiera projekty realizowane na rzecz dzieci i młodzieży.

Okres realizacji: październik  2013 - kwiecień 2014

Miejsce realizacji:  Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie oraz  Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina”

Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież  z autyzmem .

Planowane działania:

 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i Młodzieży z autyzmem
 • Zakup biletów do miejsc użyteczności społecznej w ramach treningu umiejętności społecznych
 • Wystawy prac plastycznych beneficjentów projektu
 • Wycieczka integracyjna
 • Akcja informacyjna dotycząca autyzmu

 

RAZEM JEST RAŹNIEJ – KOMPLEKSOWE WSPARCIE TERAPEUTYCZNE I EDUKACYJNE DZIECI Z AUTYZMEM I ICH RODZICÓW”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji regionalnych”,

Działanie 9.1- „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

Pododdział 9.1.1 – „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

Celem projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz tworzenie warunków równych szans rozwojowych i edukacyjnych dla dzieci z autyzmem w wieku 3-5 lat.

Czas realizacji : od 1.08.2012 r. do 31.12. 2015 r.

Miejsce realizacji: Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „ Słoneczna Dolina” 

W ramach działań związanych z projektem  oferujemy:

 • pakiet zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem
 • wdrażanie metody funkcjonalnego komunikowania – PECS
 • udział rodziców w grupie wsparcia i konsultacjach indywidualnych z psychologiem
 • szkolenia  i konsultacje dla rodziców z zakresu wdrażania metody PECS

 

WCZESNA REHABILITACJA DZIECI Z AUTYZMEM

Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt realizowany w ramach otwartego konkursu ofert  na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej pn. Wczesna diagnoza i rehabilitacja osób niepełnosprawnych”.

Okres realizacji: marzec -listopad 2013

Beneficjentami projektu będzie 33 dzieci z autyzmem oraz z innymi niepełnosprawnościami  (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym) w wieku przedszkolnym od 3 – 6 lat. Dzieci te są mieszkańcami miasta Szczecina oraz wsi z powiatów polickiego i gryfińskiego.

Miejsce : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” w Szczecinie

Planowane działania:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem : dogoterapia, terapia taktylna, terapia behawioralna;
 • konsultacje dla rodziców komunikacji alternatywnej i  wspomagającej w terapii mowy dzieci z autyzmem
 • propagowanie wiedzy o autyzmie - opracowanie i kolportaż ulotek przedstawiających wczesne objawy autyzmu w przychodniach medycyny rodzinnej na terenie Szczecina i województwa zachodniopomorskiego,
 • dzień otwarty w Szczecińskim Stowarzyszeniu Pomocy Autystom – konsultacje w zakresie autyzmu 

 

„RAZEM NA STARCIE”- WCZESNA REHABILITACJA DZIECI Z AUTYZMEM

Projekt współfinansowany przez Gminę Szczecin w ramach zadania „Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin.”

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2013 r.

Miejsce realizacji : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” w Szczecinie

Działania podjęte w ramach projektu są adresowane do 33 dzieci z zaburzeniami z autyzmem  w wieku od 3 do 6 lat. Projekt jest kontynuacją działań podjętych w roku 2012.

Planowane działania:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem – terapia EEG Biofeedback
 • doposażenie pracowni EEG Biofeedback w specjalistyczne oprogramowanie do komputera EEG Digitrack Biofeedback  wraz z grami terapeutycznymi oraz komplety nowych elektrod usznych i miseczkowych.

 

INTEGRACJA I AKTYWIZACJA ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO OSÓB Z AUTYZMEM. RAZEM BLIŻEJ SIEBIE.

Projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2013

Miejsce realizacji : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” oraz Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie.

Beneficjentami projektu są dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym (od 3 – 7lat) oraz dzieci i młodzież z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) w wieku od 7 do 24 lat. W ramach podjętych działań dzieci i młodzież z autyzmem będą uczestniczyć w zajęciach z treningu  umiejętności społecznych, których celem jest poszerzanie kompetencji społecznych, tak aby osoba z autyzmem mogła dostosować się do wymogów społeczeństwa oraz w miarę własnych możliwości samodzielnie w nim funkcjonować.

 

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin .

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2013
Miejsce realizacji : Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w  Szczecinie oraz Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina”.

Realizacja projektu umożliwi beneficjentom zadania  dostęp do wybranych , optymalnych ze względu na specyfikę zaburzenia, form efektywnej terapii i rehabilitacji . Beneficjenici będą uczestniczyć w zajęciach integracji sensorycznej oraz masażu klasycznego. Jednym z aspektów działań przewidzianych w projekcie jest również pomoc rodzicom dzieci i młodzieży z autyzmem poprzez prowadzenie grup wsparcia. Celem spotkań prowadzonych pod kierunkiem psychologa jest przeciwdziałanie syndromowi wypalenia się sił, który często występuje wśród rodziców dzieci z autyzmem oraz integracja środowiska rodziców dzieci z autyzmem.

 

WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO OSÓB  Z AUTYZMEM

Projekt współfinansowany przez Gminę Szczecin w ramach zadania " Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych .Wspomaganie rozwoju społecznego osób z autyzmem. Razem bliżej siebie".

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2012

Miejsce realizacji : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” oraz Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie.

Beneficjentami projektu są dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym (od 3 – 7lat) oraz dzieci i młodzież z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) w wieku od 7 do 24 lat. W ramach podjętych działań dzieci i młodzież z autyzmem będą uczestniczyć w zajęciach z treningu  umiejętności społecznych, których celem jest poszerzanie kompetencji społecznych, tak aby osoba z autyzmem mogła dostosować się do wymogów społeczeństwa oraz w miarę własnych możliwości samodzielnie w nim funkcjonować.


WCZESNA REHABILITACJA DZIECI Z AUTYZMEM  I PROWADZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA ICH RODZIN

Projekt współfinansowany przez Gminę Szczecin w ramach zadania „Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin.”

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2012

Miejsce realizacji : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” w Szczecinie

Działania podjęte w ramach projektu są adresowane do 25 dzieci z zaburzeniami z autyzmem  w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci te wezmą udział w sesjach treningowych EEG Biofeedback. 

EEG Biofeedback - to nowoczesna metoda terapeutyczna wykorzystująca specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem do obserwacji aktywności i pracy mózgu.

Trening EEG Biofeedback jest skuteczny w terapii dzieci z autyzmem w obszarach: werbalnym, fizycznym i komunikacji społecznej. Istnieją udokumentowane świadectwa kliniczne wskazujące na poprawę mowy, responsywności, równowagi, rozumienia i mimiki. Trening EEG Biofeedback jest również pomocny w zmniejszaniu wrażliwości sensorycznej oraz w poprawie reagowania na zmiany w otoczeniu, które są istotnymi celami terapii osób z autyzmem .

 

„SAMOTNOŚĆ NIE JEST NASZYM PRZEZNACZENIEM”- POMOC RODZINOM DZIECI Z AUTYZMEM

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt realizowany w ramach otwartego konkursu ofert  na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej pn.  „Rodzina na plus"- działania na rzecz rodzin wymagających wsparcia.

Okres realizacji: maj-listopad 2012

Beneficjentami projektu będą  dzieci i młodzież  oraz rodziny dzieci z autyzmem oraz z innymi niepełnosprawnościami  (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym).  Beneficjenci są mieszkańcami miasta Szczecina oraz wsi z powiatów: polickiego, goleniowskiego, gryfickiego i gryfińskiego.

Miejsce : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” w Szczecinie oraz Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie.

Projekt  ma na celu wsparcie rodzin dzieci z autyzmem w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych, a także zapobieganie  marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem oraz ich rodzin.

Planowane działania:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci  i młodzieży z autyzmem- rozwijanie kompetencji społecznych, umiejętności komunikacyjnych
 • cykliczne wyjścia na kręgielnię, do sali zabaw
 • wycieczki do miejsc użyteczności publicznej; kina, teatru, kawiarni itp.,
 • spotkania w Klubie Rodzica – warsztaty psychologiczne
 • wycieczka integracyjna do Smętowic

 

REHABILITUJ NA WCZESNYM ETAPIE- WCZESNA REHABILITACJA DZIECI Z AUTYZMEM

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt realizowany w ramach otwartego konkursu ofert  na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej pn.  „Rehabilituj na wczesnym etapie"- działania skierowane do osób niepełnosprawnych”.

Okres realizacji: maj-listopad 2012

Beneficjentami projektu będzie 30 dzieci z autyzmem oraz z innymi niepełnosprawnościami  (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym) w wieku przedszkolnym od 3 – 6 lat. Dzieci te są mieszkańcami miasta Szczecina oraz wsi z powiatów: polickiego, goleniowskiego, gryfickiego i gryfińskiego.

Miejsce : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” w Szczecinie

Planowane działania:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem : terapia zabawa, terapia taktylna, terapia behawioralna;
 • cykl szkoleń – warsztatów dla rodziców i członków rodzin dzieci z autyzmem
 • stworzenie „ banku pomocy”  do terapii i edukacji oraz  pomocy osobistych (książki do komunikacji)
 • propagowanie wiedzy o autyzmie.

 

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNYCH  ZAPOBIEGAJACYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

Projekt współfinansowany przez Gminę Szczecin .

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2012
Miejsce realizacji : Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w  Szczecinie oraz Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina”.

Realizacja projektu umożliwi beneficjentom zadania  dostęp do wybranych , optymalnych ze względu na specyfikę zaburzenia, form efektywnej terapii i rehabilitacji . Beneficjenici będą uczestniczyć w zajęciach integracji sensorycznej oraz dogoterapii. Jednym z aspektów działań przewidzianych w projekcie jest również pomoc rodzicom dzieci i młodzieży z autyzmem poprzez prowadzenie grup wsparcia. Celem spotkań prowadzonych pod kierunkiem psychologa jest przeciwdziałanie syndromowi wypalenia się sił, który często występuje wśród rodziców dzieci z autyzmem oraz integracja środowiska rodziców dzieci z autyzmem.

 

 TURNUS REHABILITACYJNY W DZIWNÓWKU

W dniach 26.05 – 8.06.2012 w Dziwnówku odbył się turnus rehabilitacyjny, w którym wzięli udział podopieczni naszego Ośrodka i Przedszkola. Pomimo zmiennej pogody intensywnie korzystaliśmy z nadmorskich atrakcji. Z okazji Dnia Dziecka wybraliśmy się na pizzę i gofry oraz przejażdżkę gokartami. Odbyła się również wycieczka do Skansenu Wikingów i Słowian w Wolinie, gdzie mogliśmy wziąć udział w ciekawych warsztatach. Z turnusu powróciliśmy wypoczęci i w świetnych humorach.

 

Wspólnie jest raźniej - POMOC RODZINOM DZIECI Z AUTYZMEM.

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.  Projekt realizowany w ramach otwartego konkursu ofert  na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „ POMOC RODZINOM W PRAWIDŁOWYM WYPEŁNIANIU RÓL SPOŁECZNYCH ".
Okres realizacji: maj-listopad 2011

Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież oraz rodziny dzieci z autyzmem ze Szczecina oraz wsi z powiatów: polickiego, goleniowskiego, gryfickiego oraz gryfińskiego.

Miejsce realizacji : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem oraz Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie.
Projekt „Wspólnie jest raźniej” ma na celu wsparcie rodzin dzieci z autyzmem w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych, a także zapobieganie  marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z autymem oraz ich rodzin.

Planowane działania:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci  i młodzieży z autyzmem- rozwijanie kompetencji społecznych, umiejetnosci komunikacyjnych
 • cykliczne wyjścia na kręgielnię,
 • wycieczki do miejsc użyteczności publicznej; kina, teatru, kawiarni itp.,
 • spotkania w Klubie Rodzica – warsztaty psychologiczne
 • indywidualna pomoc psychologiczna dla członków rodzin

 

WCZESNA DIAGNOZA FUNKCJONALNA I TERAPIA DZIECI Z AUTYZMEM

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.Projekt realizowany w ramach otwartego konkursu ofert  na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej pn.  „Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i miejsko – wiejskich” .
Okres realizacji: maj-listopad 2011

Beneficjentami projektu są dzieci z autyzmem w wieku od 3 do 7 lat oraz członkowie rodzin dzieci z autyzmem.
Miejsce : PUNKT PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI Z AUTYZMEM w Szczecinie

Zadanie dotyczy przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 3 do 6 lat poprzez zapewnienie im dostępu do efektywnej terapii i rehabilitacji, optymalnych ze względu na specyfikę zaburzenia, przygotowujących do kontynuowania edukacji w placówkach oświatowych oraz jak najpełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Cele:

 • Zminimalizowanie opóźnień rozwojowych dzieci z autyzmem;
 • Zapobieganie utrwalaniu się niepełnosprawności i umożliwienie, dalszego względnie prawidłowego, rozwoju z koniecznością tylko niewielkiej pomocy terapeutycznej;
 • Poprawa ogólnego stanu funkcjonowania osobistego i społecznego dzieci z autyzmem;
 • Zapobieganie pogłębianiu się deficytów, które uniemożliwiają rozwój, utrudniają i dramatycznie obniżają jakość życia tych dzieci
 • Rozpowszechnianie idei wczesnego diagnozowania autyzmu i wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem poprzez przeprowadzenie akcji promocyjnej (kolportaż ulotek) w środowisku oświatowym i medycznym na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt współfinansowany przez Gminę Szczecin
Okres realizacji: maj-grudzień 2011
Miejsce realizacji : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem oraz Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie.

Beneficjentami projektu są dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym (od 3 – 7lat) oraz dzieci i młodzież z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) w wieku od 7 do 22 lat. Projekt adresowany jest również do członków rodzin dzieci z autyzmem (rodziców lub opiekunów prawnych).

Realizacja działań zawartych w projekcie przyczyni się do rozszerzenia pakietu usług rehabilitacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży z autyzmem, a co za tym idzie umożliwi im dostęp do wybranych , optymalnych ze względu na specyfikę zaburzenia, form terapii wspomagających zaburzone zachowanie. Beneficjenici będą uczestniczyć w zajęciach integracji sensorycznej oraz dogoterapii. Jednym z aspektów działań przewidzianych w projekcie jest również pomoc rodzicom dzieci i młodzieży z autyzmem poprzez prowadzenie grup wsparcia. Celem spotkań prowadzonych pod kierunkiem psychologa jest przeciwdziałanie syndromowi wypalenia się sił, który często występuje wśród rodziców dzieci z autyzmem oraz integracja środowiska rodziców dzieci z autyzmem.

 

RAZEM NA SZCZYT- ZAJĘCIA NA ŚCIANCE WSPINACZKOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM

Projekt współfinansowany przez Gminę Szczecin
Okres realizacji: maj-grudzień 2011

Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież z autyzmem w wieku od 3 do 24 lat.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego i kondycji fizycznej 35 dzieci i młodzieży z autyzmem w wieku od 3 do 24 lat poprzez zapewnienie im dostępu do efektywnej terapii i rehabilitacji w postaci czynnego uczestnictwa w cyklicznych zajęciach na sztucznej ściance wspinaczkowej.

 

WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO OSÓB  Z AUTYZMEM

Projekt współfinansowany przez Gminę Szczecin w ramach zadania"Wspomaganie rozwoju społecznego osób z autyzmem poprzez inicjowanie sytuacji sprzyjających integracji społecznej osób z autyzmem, organizację wsparcia asystenckiego oraz podniesienie kompetencji rodzicielskich ich opiekunów poprzez poradnictwo i konsultacje pedagogiczne".

Okres realizacji: maj-grudzień 2011
Miejsce realizacji : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem oraz Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w Szczecinie.

Beneficjentami projektu są dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym (od 3 – 7lat) oraz dzieci i młodzież z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami (głównie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) w wieku od 7 do 22 lat. Projekt adresowany jest również do członków rodzin dzieci z autyzmem (rodziców lub opiekunów prawnych).

W ramach podjętych działań dzieci i młodzież z autyzmem odbędą trenig umiejetności społecznych, zaś rodzice i opiekunowie będą mogli skorzystać z poradnictwa w zakresie komunikacji alternatywnej , sposobów postepowania w przypadku pojawienia się u dziecka zachowań trudnych oraz konsultacji z psychologiem.

Zobacz realizowane projety w latach ubiegłych ...

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin