Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Szczecińskie Stowarszyszenie Pomocy Autystom zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej aytyzmrazem.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://autyzmrazem.pl

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 4.12.2023r.

Oświadczenie zostało przygotowane na podstawie samooceny dokonanej przez zarząd Stowarzyszenia oraz na podstawie oceny przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną – Enjoy Ads Studio.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 4.12.2023r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w zakresie dostępności cyfrowej, bardzo prosimy o kontakt. Osobą, z którą można się kontaktować w sprawie trudności z dostępnością jest Emilia Kałuziak, numer telefonu: 662 520 562, e-mail: sspa@op.pl. Drogą mailową i telefoniczną można wnosić żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo, kontakt do osoby występującej z żądaniem. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Stowarzyszenie niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli Stowarzyszenie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskaże alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

 

Postępowanie odwoławcze

Na niedotrzymanie wyżej wymienionych terminów, odmowę realizacji żądania lub niesatysfakcjonujący alternatywny sposób dostępu do informacji, można złożyć skargę do Zarządu Szczecińskiego Stowarzyszenia Pomocy Autystom, tel: 662 520 562 e-mail: sspa@op.pl

Skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Publikacja i aktualizacja strony

Strona https://autyzmrazem.pl została opublikowana dnia 4.12.2023r.

Ostatnia aktualizacja strony nastąpiła dnia 4.12.2023r.

 

Sposób oceny dostępności

Oceny dostępności dokonano korzystając z następujących narzędzi:

Accessibility Checker

Page Speed Insights w zakładce „Ułatwienia dostępu”

Web Accessibility Evaluation Tool

 

Dane kontaktowe do spraw dostępności cyfrowej w Stowarzyszeniu

W Szczecińskim Stowarszyszeniu Pomocy Autystom osobą odpowiedzialną za nadzór nad dostępnością cyfrową jest Emilia Kałuziak. Telefon kontaktowy: 662 520 562 E-mail: sspa@op.pl.

 

Niestandardowe skróty klawiszowe

W witrynie nie użyto niestandardowych skrótów klawiszowych.

 

Dostępność architektoniczna siedziby

Wejście głównie do Dziennego Ośrodka oraz Stowarzyszenia nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Placówka znajduje się na pierwszym piętrze. Budynek wyposażony jest w windę. Schody są szerokie bez dostosowań dla osób niepełnosprawnych.


Wejście główne do Punktu Przedszkolnego nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Przedszkole znajduje się w części parterowej budynku.


Osoby zatrudnione w placówkach służą pomocą w przypadku potrzeby załatwienia spraw przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
Sale terapeutyczne, korytarze oraz sanitariaty w placówkach dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowch, pętlach indukcyjnych: Placówki nie dysponują pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Miejsca takie znajdują się na parkingu bezpośrednio przed wejściem do Ośrodka oraz Przedszkola.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Do budynku Ośrodka oraz Przedszkola ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

 

Dostępność tłumacza języka migowego

Stowarzyszenie nie udostępnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.