O przedszkolu

logo przedszkola Słoneczna Dolina

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Dolina” w Szczecinie jest miejscem stworzonym z myślą o dzieciach ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinach. Naszym priorytetem było stworzenie właściwego miejsca dla dzieci z wyjątkowymi potrzebami. Miejsca pełnego akceptacji i radości, które w połączeniu z intensywną pracą terapeutyczną dają dziecku szansę na harmonijny rozwój.

W ramach prowadzonej terapii rozwijamy umiejętności komunikacyjne i mowę w oparciu
o program PECS lub inne metody AAC. W  przedszkolu Słoneczna Dolina wspieramy również rozumienie społeczne i nabywanie umiejętności społecznych, umiejętność zabawy oraz rozwój poznawczy dziecka.

Celem naszej działalności jest objęcie każdego dziecka intensywną terapią tak, by mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z niewielkim wsparciem funkcjonować w społeczeństwie, a także czerpać radość z poznawania świata i rozwoju w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.

dziewczynka maluje farbami

Postępowanie terapeutyczne

Z każdym dzieckiem pracujemy na podstawie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego (IPET), który oprócz realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zakłada uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych dobranych indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. Podstawę merytoryczną pracy terapeutyczno-edukacyjnej stanowi podejście stymulacyjno-rozwojowe. Terapia prowadzona tym nurtem ma na celu wszechstronne stymulowanie poszczególnych obszarów rozwoju dziecka i jest oparta na pozytywnej relacji dziecko-terapeuta. W praktyce oznacza to działania pozwalające dziecku na zdobywanie doświadczeń w naturalnym procesie rozwojowym oraz wyrównywanie deficytów w obszarach funkcjonowania zaburzonych ze względu na autyzm.

W terapii główny nacisk kładziemy na stymulację poszczególnych obszarów rozwoju
z zachowaniem odpowiedniej kolejności ćwiczonych funkcji i wykorzystywaniem tzw-kamieni milowych na drodze rozwoju dziecka. Dużą wagę przywiązujemy do aktywności preferowanej przez dziecko. Ten sposób prowadzenia terapii jest naturalny i zbliżony do normalnego życia i kierowanej, ale swobodnej i spontanicznej zabawy.

Indywidualna terapia dziecka przebiega na podstawie opracowanego wcześniej Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego (IPET). Przygotowany jest on na bazie dokumentacji, wywiadu z rodzicami, obserwacji dziecka oraz wykonaniu diagnozy funkcjonalnej.

Program zajęć terapeutycznych jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb dziecka i jego możliwości. Jest aktualizowany w zależności od postępów dziecka. Zalecenia programu są realizowane podczas każdych zajęć, w których bierze udział dziecko.

Oferujemy zajęcia ze specjalistami z zakresu psychologii, oligofrenopedagogiki, logopedii, integracji sensorycznej, fizjoterapii, neurologopedii, logorytmiki, muzykoterapii, terapii ręki, sensoplastyki i in.

Posiadamy bogatą ofertę zajęć terapeutycznych, specjalistycznych, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W punkcie przedszkolnym funkcjonują oddziały, w których objęte są terapią dzieci w zbliżonym wieku oraz poziomie funkcjonowania.

Oferujemy

Dokumenty

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydanie przez zespół orzekający w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym)
Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Podanie o przyjęcie do przedszkola