Zajęcia dnia codziennego. Rozwijanie samoobsługi

Organizowanie zajęć mających na celu usprawnianie bądź naukę funkcji samoobsługowych osób z autyzmem, należy do jednych z głównych zadań podejmowanych w ramach codziennej terapii w naszej placówce. Celem tych oddziaływań jest wyposażenie uczniów w takie umiejętności i sprawności, aby jak najlepiej byli przygotowani do realizacji zadań życia codziennego.

W szczególności należy dążyć do ukształtowania umiejętności samoobsługi w następujących dziedzinach:

  • Opanowania czynności fizjologicznych z pomocą i bez pomocy,
  • Pielęgnacji i higieny osobistej,
  • Ubierania i rozbierania się (stosownego do pogody, pór roku, okazji),
  • Estetycznego spożywania posiłków oraz prób przygotowania prostych posiłków,
  • Dodatkowych umiejętności, np. sprzątania po sobie, stosowania sztućców, używania form grzecznościowych itp.,
  • Organizacji czasu wolnego.

Wymienione wyżej cele mogą być osiągnięte poprzez prowadzenie systematycznych oddziaływań uczących samoobsługi, dostosowanie ich do możliwości każdej z osób przy ścisłej współpracy z domem rodzinnym.